Vnitřní pravidla poskytovatele

Činnosti pečovatelské služby, které se vztahují  k péči o osobu, jsou úkony, které jsou prioritou v úkonech pečovatelské služby. Jedná se především o úkony jako je pomoc s oblékáním, hygiena, zajištění a podání jídla. Musí být domluveny alespoň 1 den předem.

Činnosti spojené s údržbou domácnosti (úklidy, mytí oken), nejsou prioritou pečovatelské služby. Pokud nejsou prováděny pravidelně, musí být domluveny alespoň týden předem.  Pokud je z organizačních důvodů nutný přesun provedení úklidu na jinou dobu, je klient informován. Pomůcky k úklidu (vysavač, schůdky, kbelík) a čistící prostředky má klient vlastní. Pokud klient pomůcky k úklidu nemá, lze je dodat za poplatek (viz sazebník). Velký úklid, jako je mytí oken, se provádí jen v případě volné kapacity a v návaznosti na využívání základních úkonů. Vždy po předběžné domluvě.

Praní prádla v prádelně Pečovatelské služby. Klient předává prádlo do prádelny v pevné tašce nebo kufru, který je označen jeho jménem. K prádlu je přiložen seznam prádla a počet jeho kusů. Zavazadlo předá osobně pečovatelce nebo po předchozí domluvě řidiči Pečovatelské služby. Pečovatelka po převzetí zavazadla  do prádelny překontroluje, zda obsah souhlasí se seznamem věcí. Pokud seznam není přiložen, nelze řešit případné stížnosti (ztráta nebo záměna prádla). Prášek na praní, aviváž a škrob se používá standardní a  je v ceně praní prádla.

Dovoz oběda. Přihlášení nebo odhlášení oběda je možné  osobně nebo telefonicky  nejpozději den předem, a to do 10 hodin.  Obědy jsou dováženy v termonádobách, které jsou v majetku  Pečovatelské služby Třešť. Tyto nádoby udrží teplotu jídla tak, jak vyžadují hygienické předpisy. Jídlo je určené k okamžité spotřebě. Nádoby, které klient doma umyje se znovu myjí v základní škole v souladu s hygienickými požadavky. Termonádoby jsou drahé a je nutno upozornit na to, že v době kdy klient nádobu s jídlem převezme, je za tuto nádobu  zodpovědný. Je nutné zajistit takové předání jídla, aby nemohlo dojít k odcizení termonádoby. Pokud by došlo ke zničení obalu, například teplem,  k zapálení nerezových misek ohněm, nebo úplného zničení či ztrátě jídlonosiče, musí klient způsobenou škodu uhradit. Pokud po převzetí oběda klient zjistí, že není něco v pořádku (např. chybí miska, chybí jídlo, nebo je jídlo závadné), okamžitě volá na Pečovatelskou službu, kde v případě nepřítomnosti personálu nechá zprávu na záznamníku.

Ve dnech pracovního klidu, kdy školní kuchyně nevaří, se na přání klientů zajišťuje zachlazená strava, která se kupuje v některém z třešťských obchodů. Tato strava má několikadenní použitelnost. Toto jídlo se dodává před dnem pracovního volna (v pátek).

Platba za odebrané obědy (která náleží dodavateli oběda, tedy ZŠ Třešť) se provádí společně s platbou za úhrady za služby poskytnuté Pečovatelskou službou vždy začátkem následujícího měsíce. Jídlo je tedy dodáváno „na dluh“. Klientovi, který nezaplatí v termínu výběru peněz je okamžitě dovážka oběda zrušena až do doby, kdy dlužnou částku uhradí. Pokud by se situace opakovala i další měsíc (klient znovu nezaplatí v termínu), pak dovoz oběda již není obnoven a klientovi dovezeme oběd jen v případě, že si požadovaný počet obědů bude předplácet.

Koupel ve středisku osobní hygieny je prováděna všem, kteří nejsou z důvodů architektonických bariér v domácnosti nebo ze  zdravotních důvodů schopni se koupat doma. Svoz lidí na koupání se provádí po domluvě, ale je nutno se přizpůsobit pracovnímu rozvrhu auta. Zpravidla je to odpoledne mezi 13,30 až 14,30 hodin. K tomuto úkonu dodává  hygienické pomůcky a prostředky Pečovatelská služba.  Je možno si donést vlastní, ale nemění se cena úkonu. 

Nákupy. Klient si sám nebo za pomoci pečovatelky sepíše čitelně nákup (upřesní konkrétní požadavky- jaký jogurt, jaký chléb) a  napíše finanční částku, kterou vkládá do peněženky. Částka musí být dostatečně velká, aby na požadovaný nákup stačila. Tašku na nákup předá osobně pečovatelce (na DPS při odpolední směně den předem, jinde po předchozí domluvě), pečovatelka obsah ještě zkontroluje. Po dodání nákupu, který klientovi pečovatelka  také předá osobně, si nákup okamžitě překontroluje a ihned reklamuje případné nedostatky  pečovatelce nebo nechá zprávu na telefonním záznamníku Pečovatelské služby. Klient  si pro nákupy opatří pevnou tašku, například látkovou, kterou bude mít stabilně pro tento účel.  Na peníze a sepsaný nákup musí mít peněženku (stačí starší).

Základní nákup je prováděn pouze v Třešti, v prodejně, kterou si určí poskytovatel (je to zpravidla prodejna s širokým sortimentem zboží a možností parkování přímo u prodejny). Veškeré zboží bude nakoupeno v této prodejně, pouze zboží, které není v nabídce prodejny, se nakoupí jinde – buď podle přání klienta, nebo podle uvážení pečovatelky. Při jednom nákupu lze nakoupit pouze jedno balení minerálních vod nebo mléka. Nenakupuje se podle akčních cen v jednotlivých prodejnách. Nákup, jako sociální služba, je určena pro konkrétního klienta, a tomu odpovídá rozsah a sortiment nákupu (služba nezajišťuje nákupy pro rodinné příslušníky).

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod k lékaři) se týká především obyvatel domů s pečovatelskou službou, které jsou v blízkosti polikliniky.

Péče ve dnech pracovního klidu a pracovního volna
Péče se zajišťuje v případě volné kapacity pouze seniorům, kteří splňují některou z těchto podmínek:  

  • Nemají děti, nebo jiné příbuzné v Třešti a péči jim nemá kdo zajistit.
  • Bydlí v domě s pečovatelskou službou a příbuzní se na péči o seniora podílí.
  • Péče o klienta je tak náročná, že ji nezvládne rodinný příslušník sám.

Fakultativní úkony jsou služby, které jsou prováděny nad rámec základních činností pečovatelské služby (například využívání služby „senior taxík“, zapůjčení pomůcek k úklidu či telefon v zájmu klienta). Poskytování fakultativních úkonů je vázáno na využívání některé ze základních úkonů pečovatelské služby a nelze je poskytovat samostatně.

Odlehčovací terénní služba – cílem této sužby je zajištění nezbytného odpočinku pečující osobě a v této době zajistit klientovi potřebnou péči a dohled.

Podávání stížností
Stížnosti na kvalitu poskytované služby, nebo na chování pečovatelek klient řeší s vedoucí Pečovatelské služby Třešť, která je povinna ji vyřešit do 30 dnů od doručení. Pokud se stížnost netýká přímo pečovatelské služby, ale například kvality oběda, nebo bytu v DPS, je stížnost postoupena na příslušné pracoviště (kuchyně, majetkový odbor MěÚ). V případě, že je stěžovatel znám, je vyrozuměn ve stanovené lhůtě o výsledku prošetření stížnosti stejnou formou, jakou byla stížnost podána (ústně, písemně).  Pokud chce klient zůstat v anonymitě, může stížnost v písemné formě vhodit do schránky, která je k tomuto účelu v chodbě před vstupem do DPS. Vždy je proveden zápis o podané stížnosti (jak byla vyřešena a jakou formou byl vyrozuměn stěžovatel). Pokud by stížnost byla závažnějšího charakteru, nebo se týkala vedoucí Pečovatelské služby, lze se obrátit písemnou formou na zřizovatele Pečovatelské služby, tj. Město Třešť, které je zastoupené v tomto případě místostarostou města. 

Stěžovatel si může zvolit nezávislého zástupce, který ho bude při vyřizování stížnosti zastupovat.